تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم تركه
شنبه 7 فروردین 1395

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم تركه

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :ارث ،

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم تركه

 

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

همچنین ممکن است خواهان دعاوی مذکور را هر یک، به موجب دادخواست جداگانه به صورت دعوای اضافی یا طاری اقامه نماید یا اینکه احدی از وراث یا شخص ثالثی خود را در ذیحق شدن یکی از اصحاب دعوی بداند و یا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و حتی ممکن است تا پایان اولین جلسه دادرسی برای جلب شخص ثالث، جهات و دلایل اظهار نماید.

بررسی و تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل» دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد». در موارد تقدیم دادخواستهای علیحده نیز باید گفت چنانچه دعاوی یاد شده، با توجه به ارتباط کامل بین آنها، در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد، علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ای که سبق تصمیم دارد ارجاع شود. لیکن طرح دعاوی مذکوره به نحوی است که بدون تقسیم ماترک و تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکاء نمی توان به دعاوی مطالبه سهم الارث و یا اجرت المثل رسیدگی نمود

و می بایست بدواً اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول منقح گردد و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت بین ورثه یا اشخاص ثالث، بدواً نسبت به تقسیم ترکه اقدام و چنانچه قسمتی یا تمام سهم الارث در ید خواندگان دعوی سهم الارث قرار گرفته باشد نسبت به محکومیت آنها به استرداد سهم الارث و متعاقباً محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، اقدام گردد. بنابراین در برخورد با اینگونه دعاویی ، می بایست مطابق قسمت اخیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان داشته:«اگر دعاوی... در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد ...» رفتار گردد و رئیس شعبه اول، دعاویی را به شعبه ای می بایست ارجاع نماید که درخواست تقسیم ترکه در آن شعبه مطرح رسیدگی می باشد که با توأم نمودن آنها با یکدیگر مطابق آنچه گذشت عمل گردد. در قسمتی از رای شماره 350- 2/6/71 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور آمده است:«اعتراضات تجدید نظرخواه بر دادنامه های شماره 365-366-30/6/70 دادگاه حقوقی یک... مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا اولاً در شرایطی که خواسته خواهانها در اصل استرداد سهم الارث پدری بوده که تعبیربه تقسیم شده همانا وضع ید بر املاک موروثی است و چنانچه خواهانهای اصلی در قبال اخذ توضیح دادگاه آنهم بعد از چند جلسه طی لوایحی مطالبی تحت عنوان تقسیم اموال و با عناوینی از این قبیل اعلام داشته این عناوین ماهیت اصلی خواسته آنها را که همان استرداد سهم الارث آنهاست تغییر نمی دهد. خاصه آنکه وضعیت وصیت نامه ابرازی خواندگان را مورد تنفیذ قرار نداده که این عدم قبولی با تقسیم ساده ماترک آنگونه که دادگاه تعبیر نموده منافات قرار دارد.ثانیاً، خواسته های خواهانها در قسمت استرداد و وضع ید آنها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک بر خلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ واحد می باشد و می توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و دو خواسته با منشأ مغایر تلقی نمی شوند بنا به مراتب و جهات اشعاری و امکان تأثیر نقایص یاد شده در دعوی تقابل خواندگان اصلی دادنامه تجدید نظر خواسته در مجموع مشتمل بر اشکال قضایی و قانونی است و آن را در هر دو مورد به استناد بند «ب» ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه حقوقی یک ... (دادگاه نزدیک) محول می نماید».

در مواردی نیز ممکن است، دادگاه در اجرای ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به تفکیک دعاوی ذکر شده در یک دادخواست اقدام نماید. مطابق ماده مرقوم:« اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید».

فرض نمائید، ماترک متوفی یک قطعه زمینی است که فاقد سابقه ثبتی است، ورثه شخص متوفی دادخواستی تقدیم دادگاه می نمایند و دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید (به لحاظ تصرف احدی از ورثه در ملک موصوف) را مطرح می کنند. در این جا، نظر به اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنابراین در ما نحن فیه، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک شده و نسبت به دعوی اثبات مالکیت رسیدگی و رای مقتضی صادر و در مورد دعوی خلع ید، در هر صورت، در چنین دادخواستی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.

باید توجه داشت، اگر وراث، دعوی افراز ملکی را که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، با دعوی خلع ید در یک دادخواست مطرح نمایند و بین وراث در مالکیت اختلافی حادثی نشود یا مدعی از خارج پیدا نشود، نیز قضیه تابع موردی که بیان شد، خواهد بود. لیکن در همین مثال چنانچه بین وراث یا فردی از خارج، ادعای مالکیت مطرح گردد، رسیدگی به دعوی خلع ید و افراز منوط به رسیدگی دعوی اثبات مالکیت مطرح شده از سوی مدعی خواهد بود. ذیلاً یک نظریه مشورتی اداره حقوقی و یک نشست قضایی آورده می شود که بر جواز طرح دعوی افراز و خلع ید در ضمن یک دادخواست، نظر داده اند که البته با توجه به رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 باید قائل به نظریه ای که در فوق آورده شده بود. در نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی دادگستری آمده است.

«چون دعوی خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است، برحسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال است»

در نشست قضایی دادگستری بم در مردادماه 81، اکثریت در خصوص فرض مسئله (طرح دعوی افراز و خلع ید در یک دادخواست) چنین نظر داده اند:«در پرداخت به خلع ید لزومی بر افراز نمی باشد، چنانچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام اجرا با توجه به اینکه اجرا زیرنظر دادگاه صادر کننده رای اقدام می کند می تواند بعد از انجام کارشناسی، افراز و سپس خلع ید انجام شود».

از واحد مشاوره قضایی قوه قضائیه نیزسوال شده است: در دعوی تقسیم ترکه چنانچه خواهان تقاضای بطلان اسنادی را که خوانده آنها را ابراز داشته نماید و مدعی باشد به مدعی باشد به موجب این اسناد بخشی از ترکه به وی منتقل شده آیا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به دادخواست تقسیم بطلان این اسناد را اعلام نماید آیا خواهان به اعتبار تقاضا باید هزینه دادرسی پرداخت نماید مراتب فوق با این فرض است اعلام بطلان در اولین جلسه به خواسته افزوده نشود حال چنانچه در اولین جلسه چنین امری ضرورت گیرد خواهان تکلیفی برای پرداخت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟

به این سوال پاسخ داده شده است :«با توجه به مقررات ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض سوال چنانچه دعوی خوانده در اولین جلسه باشد دعوی تقابل محسوب است و با تقدیم دادخواست باید هزینه دادرسی پرداخت نماید در غیر اینصورت دادخواست جداگانه محسوب و وفق مقررات در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد».

تدوین کننده:حسین قربانیان

 

 

http://aafaagh.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4193


buying cialis online canada
دوشنبه 3 تیر 1398 12:37 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis for sale south africa we use it cialis online store look here cialis cheap canada cialis patent expiration if a woman takes a mans cialis cialis cuantos mg hay canadian discount cialis cialis usa cost cialis y deporte cialis prices in england
http://llananen.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:04 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well.
tadalafil cialis name brand cheap cialis australian price cialis therapie cialis prezzo al pubblico cialis taglich tesco price cialis cialis flussig cialis online napol what is cialis
http://moboma.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:18 ب.ظ

Many thanks! Wonderful stuff!
cialis reviews cialis 5 effetti collaterali we like it cialis price sialis generic cialis 20mg tablets cialis 200 dollar savings card cialis in sconto brand cialis generic cialis cuantos mg hay buy cialis online legal
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 01:21 ق.ظ

Amazing a lot of great material.
cialis 5 mg funziona cost of cialis cvs cialis professional from usa click here cialis daily uk cialis savings card comprar cialis navarr online cialis buy original cialis prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei sterreich
is it legal to buy cialis online in canada
جمعه 31 خرداد 1398 09:05 ق.ظ

Kudos! Good stuff!
cialis authentique suisse cialis tablets safe site to buy cialis online generic cialis pill online cialis 5mg billiger cialis 20mg prix en pharmacie cialis para que sirve cialis pills in singapore cialis rckenschmerzen cialis purchasing
http://desdiydown.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:30 ب.ظ

Amazing facts. Thanks.
cialis coupon click now cialis from canada only here cialis pills are there generic cialis costo in farmacia cialis cialis et insomni only best offers 100mg cialis cilas what is cialis cialis generico lilly
http://tingfimul.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:09 ب.ظ

Regards. Excellent stuff!
cialis generique 5 mg only here cialis pills prix cialis once a da ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg buy cialis super kamagra cialis in sconto cialis generico in farmacia cialis side effects dangers prezzo di cialis in bulgaria
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:44 ق.ظ

You have made the point!
cialis taglich legalidad de comprar cialis cialis y deporte cialis official site weblink price cialis what is cialis cialis online napol cialis wir preise cialis efficacit cialis official site
http://elcalnu.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Kudos! Plenty of write ups!

cialis taglich cialis generika 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg para diabeticos cialis efficacit cialis mit grapefruitsaft online cialis acheter cialis meilleur pri cialis sale online 40 mg cialis what if i take
http://neanpauti.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:31 ق.ظ

Terrific write ups. With thanks.
cialis para que sirve cialis canada brand cialis generic cialis rezeptfrei sterreich buy cialis cheap 10 mg click here cialis daily uk buy cialis uk no prescription cialis efficacit cialis en mexico precio how do cialis pills work
http://heartciced.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:40 ق.ظ

Great info. Kudos!
5 mg cialis pharmacie en ligne 200 cialis coupon cialis 5 mg buy cialis 20mg prix en pharmacie viagra or cialis best generic drugs cialis cialis rezeptfrei cialis price thailand cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso
buy generic cialis in usa
شنبه 25 خرداد 1398 07:50 ق.ظ

Many thanks! Wonderful stuff.
venta de cialis canada cialis 10 doctissimo cialis super acti price cialis best cialis price in bangalore tesco price cialis low dose cialis blood pressure warnings for cialis safe site to buy cialis online buy cialis online
buy cialis online india
جمعه 24 خرداد 1398 03:00 ق.ظ

Great data, Many thanks!
cialis en 24 hora cialis canadian drugs achat cialis en europe venta cialis en espaa enter site natural cialis cialis free trial buy cialis cheap 10 mg cialis generika cialis y deporte cialis 20 mg cut in half
Online cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:25 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
we like it cialis soft gel acquistare cialis internet we choice cialis uk cialis tablets cialis from canada cialis 20mg preis cf cialis online deutschland cialis generika in deutschland kaufen enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:39 ق.ظ

You expressed this exceptionally well.
non 5 mg cialis generici cialis canada on line callus cialis ahumada cialis 20 mg best price cialis en 24 hora buy cialis cialis pills only here cialis pills try it no rx cialis
comprar viagra internet
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 02:34 ب.ظ

You actually suggested that adequately.
buy online cialis 5mg effetti del cialis cialis 20mg prix en pharmacie safe dosage for cialis we choice cialis uk cialis price in bangalore cialis et insomni cialis prices in england precios de cialis generico acheter cialis meilleur pri
vente viagra
شنبه 18 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

This piece of writing presents clear idea for the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.
mail order pharmacy
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:23 ب.ظ
www home remedies erectile dysfunction http://viagralim.us www home remedies erectile dysfunction !
It's impressive that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argument made at this time.
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:03 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
trust pharmacy of canada canadian pharmacy world buy viagra online usa canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies stendra the best canadian online pharmacies northwestpharmacy online pharmacies of canada northwest pharmacies mail order canada drugs online
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:57 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
rx cialis para comprar order cialis from india cialis official site low dose cialis blood pressure cialis coupons il cialis quanto costa cialis arginine interactio cipla cialis online we choice cialis uk buy cialis sample pack
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Whoa many of beneficial tips!
cialis price in bangalore cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations cialis prices venta de cialis canada cialis lowest price cialis daily reviews generic cialis 20mg uk cialis canadian drugs buy cialis online
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:03 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
tadalafil generic cialis authentique suisse costo in farmacia cialis cialis generico lilly cialis mit grapefruitsaft generic cialis at the pharmacy cheap cialis the best site cialis tablets generic cialis levitra no prescription cialis cheap
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:10 ق.ظ

Thanks. Loads of postings.

cialis professional from usa cialis generisches kanada cialis side effects cialis canadian drugs cialis qualitat cialis 20 mg cialis prezzo al pubblico compare prices cialis uk cialis great britain cialis wir preise
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Good material. Kudos!
cialis 5 mg effetti collateral cialis herbs canadian discount cialis bulk cialis cialis side effects dangers only here cialis pills prezzo cialis a buon mercato we choice free trial of cialis cialis vs viagra cialis 30 day trial coupon
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
viagra vs cialis cialis 100 mg 30 tablet low cost cialis 20mg generic cialis with dapoxetine cialis for bph cialis pills in singapore enter site very cheap cialis dosagem ideal cialis cipla cialis online cialis 5mg
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Wonderful postings, Many thanks!
cialis for sale online prescriptions cialis cialis coupon cialis online deutschland cialis cipla best buy ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets wow cialis 20 buy generic cialis cialis venta a domicilio
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:19 ق.ظ

Regards! Excellent stuff!
trusted tabled cialis softabs cialis uk cialis dosage cialis 100mg suppliers cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy side effects of cialis cialis australia org cialis australia org buying cialis in colombia
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:21 ب.ظ

You actually reported that adequately!
how does cialis work ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo di mercato cialis therapie viagra cialis levitra cialis with 2 days delivery calis cialis 100 mg 30 tablet cialis lowest price cialis price thailand
cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:33 ب.ظ

Many thanks, Loads of content!

can i take cialis and ecstasy cialis y deporte purchase once a day cialis prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis tadalafil 10 mg dose size of cialis dosagem ideal cialis cialis in sconto cialis y deporte
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30