تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - احكام ارث2
دوشنبه 9 فروردین 1395

احكام ارث2

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :ارث ،

ارث دسته سوم

مسأله ۳۲۵۳: دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلى که گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم کسى نباشد، اینها ارث مى برند.

مسأله ۳۲۵۴: اگر وارث میّت، فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه با میّت از یک پدر و مادر باشد و چه پدرى یا مادرى باشد، همه مال به او مى رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، عمو دو برابر عمه مى برد، مثلا اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشد مال را پنج قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمّه مى دهند و چهار قسمت، به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۵۵: اگر وارث میّت، فقط چند عموى مادرى، یا چند عمّه مادرى و یا عمو و عمّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۵۶: اگر وارث میّت، عمو و عمّه باشد و بعضى از پدر و بعضى از مادر و بعضى از پدر و مادر باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، پس اگر میّت یک عمو یا یک عمّه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و عموى پدر و مادرى، دو برابر عمّه پدر و مادرى مى برد. و اگر همه عمو و هم عمّه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد و یک قسمت را به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى تقسیم مى کنند. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۵۷: اگر وارث میّت، فقط یک دایى یا یک خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دایى و هم خاله باشد و آنها پدر و مادرى، یا پدرى و یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند

.

مسأله ۳۲۵۸: اگر وارث میّت، فقط یک دایى یا یک خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى و دایى و خاله پدرى باشد، به دایى و خاله پدرى ارث نمى رسد و مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مادرى و بقیّه به دایى و خاله پدر و مادرى، مى رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۵۹: اگر وارث میّت، فقط دایى و خاله پدرى، دایى و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت به طور مساوى بین دایى و خاله مادرى تقسیم نمایند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى بدهند و بنابر احتیاط در تقسیم، با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۶۰: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله و بقیّه را به عمو یا عمّه مى دهند.

مسأله ۳۲۶۱: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه از یک پدر و مادر یا از یک پدر باشند، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مى رسد و از بقیّه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه مى دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کند، سه قسمت به دایى یا خاله و چهار قسمت به عمو و دو قسمت به عمّه مى دهند.

مسأله ۳۲۶۲: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به دایى یا خاله مى دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت به دایى یا خاله و یک قسمت به عمو یا عمّه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى دهند.

مسأله ۳۲۶۳: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مى رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مى کنند، یک سهم به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى، تقسیم مى شود و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، قسمت مى نمایند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایى و دو قسمت، سهم عمو و عمّه مادرى و چهار قسمت، سهم عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى باشد.

مسأله ۳۲۶۴: اگر وارث میّت، چند دایى و چند خاله باشد، که همه پدر و مادرى یا پدرى یا مادرى باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن به دستورى که در مسأله پیش گفته شد، بین عمو و عمّه، تقسیم مى شود و یک سهم به طور مساوى بین دایى ها و خاله ها، قسمت مى گردد.

مسأله ۳۲۶۵: اگر وارث میّت، دایى یا خاله مادرى و چند دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم به دستورى که گفته شد بین عمو و عمّه تقسیم مى شود، پس اگر میّت، یک دایى یا یک خاله مادرى دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى دهند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه کنند. و اگر چند دایى مادرى، یا چند خاله مادرى و یا هم دایى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن یک سهم را سه قسمت مى کنند، یک قسمت، به طور مساوى بین دایى ها و خاله هاى مادرى تقسیم مى شود و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه نمایند.

مسأله ۳۲۶۶: اگر میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله نداشته باشد، مقدارى که به عمو و عمّه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى که به دایى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله ۳۲۶۷: اگر وارث میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و عمو، عمّه، دایى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى شود، یک سهم به طور مساوى بین عمو، عمّه، دایى و خاله مادر میّت تقسیم مى شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى کنند، یک قسمت را به طور مساوى به دایى و خاله پدر میّت داده و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد.

 

ارث زن و شوهر

 

مسأله ۳۲۶۸: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال به شوهر او و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگرى، فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال به شوهر و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله ۳۲۶۹: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او به زن و بقیّه به ورثه مى رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر، فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله ۳۲۷۰: زن از زمین و از قیمت آن ارث نمى برد و همچنین از خود متعلّقات به زمین مانند بنا و درخت ارث نمى برد، ولى از قیمت آنها ارث مى برد.

مسأله ۳۲۷۱: اگر زن بخواهد در چیزهایى که از آن ارث نمى برد، مانند زمین، تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایى که زن از قیمت آنها ارث مى برد، مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آن را بفروشند در صورتى که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسأله ۳۲۷۲: اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر بدون اجاره، در زمین بماند تا وقتى از بین برود، چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله ۳۲۷۳: مجراى آب قنات و مانند آن، حکم زمین دارد. و آجر و چیزهایى که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

مسأله ۳۲۷۴: اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال، به شرحى که گفته شد، به طور مساوى بین زنهاى او تقسیم مى شود، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعضى از آنان نزدیکى نکرده باشد. ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنیا رفته، زنى را عقد کرده و با او نزدیکى نکرده است، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر نیز ندارد.

مسأله ۳۲۷۵: اگر زن در حال بیمارى، شوهر کند و به همان بیمارى بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکى نکرده باشد، از او ارث مى برد.

مسأله ۳۲۷۶: اگر زن را به ترتیبى که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهد و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث مى برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن او ارث مى برد، ولى اگر بعد از گذشتن عدّه رجعى یا در عدّه طلاق باین، یکى از آنان بمیرد، دیگرى از او ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۷۷: اگر شوهر در حال بیمارى، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه، بمیرد زن با سه شرط از او ارث مى برد، اوّل: در بین این مدّت شوهر دیگرى نکرده باشد. دوم: به جهت بى میلى به شوهر خود، مالى به او نداده باشد که او را طلاق دهد، بلکه اگر چیزى نیز به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، ارث بردنش، محل اشکال است. سوم: شوهر در مرضى که در آن زن را طلاق داده، بر اثر آن بیمارى یا به جهت دیگرى بمیرد، امّا اگر از آن بیمارى خوب شود و به جهت دیگرى از دنیا برود، زن از او ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۷۸: لباسى که مرد براى پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

 

مسائل متفرقه ارث

مسأله ۳۲۷۹: قرآن، انگشتر، شمشیر میّت و لباسى که پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این چهار چیز بیشتر از یکى دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه کند.

مسأله ۳۲۸۰: اگر پسر بزرگ میّت، بیش از یکى باشد، مثلا از دو زن او در یک وقت، دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوى بین آنها تقسیم کنند.

مسأله ۳۲۸۱: اگر میّت بدهى داشته باشد، چنانچه بدهى به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزى نیز که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهى او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیز نیز به نسبت، بدهى او را بدهند، مثلا اگر همه دارایى او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن، چیزهایى است که مال پسر بزرگتر است و سى تومان نیز بدهى دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهى میّت بدهد.

مسأله ۳۲۸۲: مسلمان از کافر ارث مى برد، ولى کافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۸۳: اگر کسى یکى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکى از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث مى برد، ولى بنا بر اقوى از دیه قتل، ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۸۴: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، براى بچّه اى که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث مى برد، سهم دو پسر را کنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلا احتمال بدهند که زن، به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مى گذارند و چنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادى را بین ورثه تقسیم مى کنند.melanoma and viagra an unexpected connection
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

Marvelous, what a web site it is! This website provides useful information to us, keep it up.
is viagra funded by government
شنبه 18 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!
fast erectile dysfunction drugs
جمعه 27 اردیبهشت 1398 12:33 ب.ظ
new ed medication http://viagralim.us new ed medication !
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
livejasmin credit hack virus
جمعه 4 اسفند 1396 02:01 ق.ظ
کسی که اساسا کمک می کند مقالاتی را که می خواهم بگویم را تهیه کنم.
این اولین بار است که من صفحه وب شما را مرور کردم و تا کنون؟

من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این واقعی قرار داده شگفت انگیز شگفت زده کرد.
فعالیت بسیار عالی!
edibles
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:23 ب.ظ
سلام به همه، محتویات موجود در این وب سایت واقعا جذاب است برای دانش مردم، خوب، همسران خوب کار می کنند.
clash royale gems hack
دوشنبه 8 آبان 1396 07:16 ب.ظ
من این پاراگراف را به طور کامل در مورد شباهت بیشتر فن آوری های تا به امروز و پیشین خواندم، این مقاله شگفت انگیز است.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 04:35 ق.ظ
سلام، من به طور منظم به وبلاگ شما وارد می شوم. سبک نوشتن شماست
عالی، نگه داشتن آن!
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 04:19 ق.ظ
این مقاله ایده ای واضح را به نفع بینندگان جدید وبلاگ نویسی فراهم می کند،
واقعا چطوری وبلاگ نویسی انجام بدم
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 07:17 ب.ظ
من عاشق آنچه شما بچه ها معمولا بیش از حد. چه کار و گزارش هوشمندانهای!
بچه های آثار فوق العاده ای را نگه دارید، من شما را به وبلاگ من خود متصل کرده ام.
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 03:12 ب.ظ
این متن ارزش همه توجه است. وقتی بیشتر می توانم پیدا کنم؟
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 12:30 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several
e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
Appreciate it!
maniegalaz.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 10:05 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put in writing this blog.

I'm hoping to view the same high-grade content by you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to
get my own, personal site now ;)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر