تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - متن کامل قانون زمین شهری
دوشنبه 24 آبان 1395

متن کامل قانون زمین شهری

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :حقوقی ،

قانون زمین شهری

 
‌ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یكی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسكن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۲ - اراضی شهری زمینهائی است كه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهركها قرار گرفته است.

 

ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهائی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. ‌زمینهای مواتی كه علیرغم مقررات قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در ‌اختیار دولت میباشد.

 

ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهائی است كه سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

 

ماده ۵ - اراضی دایر زمینهائی است كه آنرا احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالك است زمینهای دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی كشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد. ‌

 

ماده ۶ - كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و ‌شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

 

تبصره - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی كه منتفی‌ میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده ۷ - كسانی كه طبق مدارك مالكیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر كشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی كه در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء كنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

 

تبصره - در مورد كسانی كه به تاریخ قبل از قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در ‌مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشكیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی كه تاكنون مهلتهای مذكور برای تشكیل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتیكه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی كه در آئیننامه اجرائی این قانون‌ تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.

 

ماده ۸ - كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد. ‌


ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و‌ دولتی در شهرهائی كه به پیوست این قانون بدلیل عدم تكافوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر ‌شهری تأمین نماید.
‌مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها را كه موضوع این قانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند.

 

الف - تفكیك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرحهای‌ ساختمان‌سازی مسكونی.

 

ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.

 

ج - حفاظت از میراث فرهنگی كشور.

 

تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالك یا مالكین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالك میتواند پس از‌عمران و آماده‌ سازی زمین نسبت به تفكیك و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نماید.

 

تبصره ۲ - مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ كه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر‌اینكه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی ‌از زمین مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكیك نمایند یا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینكه با اجازه و زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی ‌عمران نموده واگذار نماید.

 

تبصره ۳ - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته ‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفكیك و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌ مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد كه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد.

 

تبصره ۴ - واگذاری سهام مشاعی مالكین اراضی شهری به یكدیگر در یك یا چند قطعه زمین بنحوی كه سهم هر یك از مالكین پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

 

تبصره ۵ - شركتهای تعاونی مسكن كه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالك زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفكیك‌ محل وقوع زمین برای هر یك از اعضاء واجدالشرایط كه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت مسكن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.

 

تبصره ۶ - در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نامشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌ شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی ‌مالك سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت میباشد و ‌یا در صورت امكان زمین معوض واگذار میگردد.

 

تبصره ۷ - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهركهای‌ سراسر كشور با رعایت كلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملك نمایند.

 

تبصره ۸ - زمینهای دایری كه دولت یا شهرداریها در كلیه شهرها و شهركها نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

 

تبصره ۹ - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر كارشناس‌ رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.

 

تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجای اراضی تملك شده از اراضی كه در خارج از محدوده قانونی شهرها و ‌شهركها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملك شده برای امر كشاورزی به مالكین این قبیل اراضی واگذار نماید.

 

تبصره ۱۱ - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی كه در آن مجلس شورای اسلامی را‌ صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و ۸ آن در كلیه شهرها و ‌شهركهای سراسر كشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای كشور‌ سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.


ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ كلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانكها‌ و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی ‌قرار میگیرد.

 

تبصره ۱ - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی با‌ رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

تبصره ۲ - شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون ‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاك واقع در طرحهای مصوب شهری.

 

تبصره ۳ - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن ‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌ متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

 

تبصره ۴ - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذكور در حد نیاز اداری و‌ تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

 

ماده ۱۱ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌ زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام كند.

 

تبصره ۱ - تطبیق نقشه‌های تفكیكی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداریها» به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.

 

تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است.

 

تبصره ۳ - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌ بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفكیك و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و بصورتی اخذ میگردد كه از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.

 

تبصره ۴ - به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده میشود اماكن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسكونی را احداث و واگذار نماید.

 

تبصره ۵ - وزارت مسكن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهركها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت ‌به تشكیل شركتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشاركت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شركتها به پیشنهاد وزارت مذكور به ‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

ماده ۱۲ - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازی است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

 

تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به ‌تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.

 

تبصره ۲ - ملاك تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی كه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و ‌نهادها و كمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذكور خواهد بود.


منبع:

http://www.ejoo.ir/services/law/zamine-shahri3
buy cialis usa
جمعه 16 آذر 1397 02:14 ب.ظ

You explained it very well!
only here cialis pills brand cialis nl prix de cialis wow cialis tadalafil 100mg il cialis quanto costa buy cialis uk no prescription cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs sublingual cialis online brand cialis generic
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Thank you. Lots of data!

acquisto online cialis cialis professional from usa cialis per paypa buy cialis uk no prescription cialis name brand cheap cialis canada on line miglior cialis generico buy generic cialis dose size of cialis order a sample of cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:30 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully.
cialis bula cialis pills boards buy cialis online cheapest the best choice cialis woman cialis dosage ou trouver cialis sur le net buy cialis uk no prescription cialis 5 mg effetti collateral buy original cialis precios de cialis generico
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Wow a good deal of very good info.
purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix cialis tadalafil sublingual cialis online enter site natural cialis cialis generico lilly rx cialis para comprar cialis kamagra levitra recommended site cialis kanada cialis generika
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ب.ظ

You said it perfectly.!
prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis vs levitra cialis 100mg suppliers cialis therapie cialis pills estudios de cialis genricos cialis name brand cheap cialis therapie chinese cialis 50 mg cialis canadian drugs
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Appreciate it. A lot of data!

cialis pills cialis generika cialis online nederland try it no rx cialis 40 mg cialis what if i take prezzo cialis a buon mercato compare prices cialis uk tadalafil 20mg i recommend cialis generico only now cialis for sale in us
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 09:42 ب.ظ

You actually mentioned that fantastically.
generico cialis mexico cialis uk next day we like it safe cheap cialis cialis pills price each cialis for daily use cialis ahumada cialis preise schweiz cialis daily dose generic purchase once a day cialis generic cialis tadalafil
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Tips well utilized!.
cialis kamagra levitra cialis lilly tadalafi when will generic cialis be available wow look it cialis mexico cialis y deporte buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis daily cialis generique ou trouver cialis sur le net
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 09:11 ب.ظ

Thank you! A good amount of content!

cialis coupons precios de cialis generico cialis rezeptfrei buying cialis overnight buy cialis cheap 10 mg bulk cialis when will generic cialis be available cialis 5 mg para diabeticos generic cialis with dapoxetine cost of cialis cvs
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Cheers! I enjoy it!
cialis 20 mg how does cialis work il cialis quanto costa cialis price thailand cialis 30 day sample callus cialis canada on line we recommend cialis best buy acquistare cialis internet cialis prezzo di mercato
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Many thanks. A lot of postings.

cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis meilleur pri miglior cialis generico generic cialis soft gels buy cialis online cialis dosage recommendations cialis 5 mg tadalafil 10 mg generic low dose cialis
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 08:12 ق.ظ

You suggested it superbly.
buy cheap cialis in uk get cheap cialis generic cialis soft gels cialis canadian drugs generic low dose cialis the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland cialis for bph low cost cialis 20mg prices for cialis 50mg
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:53 ب.ظ

You actually explained that wonderfully!
tadalafil 5mg we recommend cheapest cialis cialis savings card cialis coupons cialis 20mg cialis for bph cialis therapie chinese cialis 50 mg we like it cialis soft gel the best site cialis tablets
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Fine facts. Regards!
cialis venta a domicilio cialis dosage amounts cialis patent expiration tadalafil 10 mg click now buy cialis brand order cialis from india generic for cialis acheter cialis meilleur pri cilas fast cialis online
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Seriously lots of superb info.
cialis diario compra cialis super acti where cheapest cialis cost of cialis per pill generic cialis in vietnam only now cialis for sale in us price cialis per pill buy cialis sample pack cialis herbs cialis generico online
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Effectively voiced certainly. .
cialis cuantos mg hay cialis uk cialis online nederland online cialis weblink price cialis cialis generico buy cialis buy name brand cialis on line cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Useful tips. Thanks.
generic cialis review uk cialis 20mg preis cf side effects for cialis cialis 20 mg best price how to purchase cialis on line cialis 5 mg para diabeticos cialis 5mg billiger cialis prezzo al pubblico cialis purchasing cialis rezeptfrei
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:50 ق.ظ

You actually reported it wonderfully!
cialis 20 mg effectiveness cialis professional from usa cialis diario compra link for you cialis price purchase once a day cialis cialis lilly tadalafi cialis para que sirve cialis 5mg venta cialis en espaa sialis
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 01:14 ب.ظ

Good material, Thanks!
cialis generico lilly cialis 05 buy cialis online nz only now cialis 20 mg tadalafil 5mg cialis online nederland acheter du cialis a geneve cialis in sconto cialis et insomni ou trouver cialis sur le net
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 11:51 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
Northwest Pharmacy canada medication pharmacy canada drug northwest pharmacy canada buy vistagra online safe canadian prescriptions online discount canadian pharmacies canadian pharmacies that are legit trust pharmacy canadian buy viagra usa
generic cialis only in usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:38 ق.ظ

With thanks. I appreciate this!
only best offers 100mg cialis venta cialis en espaa canada discount drugs cialis generic cialis review uk cialis usa cost generic cialis levitra cialis tablets australia cialis cost what is cialis cialis pills boards
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:30 ب.ظ

You have made the point.
5 mg cialis pharmacie en ligne get cheap cialis cialis manufacturer coupon cialis uk cilas buy original cialis canadian drugs generic cialis cialis super kamagra sialis cialis kaufen bankberweisung
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:47 ب.ظ

Fantastic advice. Thank you!
cialis great britain cialis cost dose size of cialis cialis prezzo di mercato buying cialis overnight we recommend cheapest cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis coupon cialis cost cialis soft tabs for sale
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:30 ق.ظ

Wow all kinds of terrific material.
buy generic viagra no prescription where to purchase viagra online buy viagra online germany viagr online viagra viagra cheap price viagra buy usa pharmacy usa online cheap viagra online usa is it legal to buy viagra online
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 03:43 ق.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis authentique suisse we like it cialis price cialis patentablauf in deutschland fast cialis online cialis for sale cialis dosage amounts cialis baratos compran uk cialis cipla best buy usa cialis online look here cialis order on line
How you can increase your height?
جمعه 17 شهریور 1396 03:49 ب.ظ
Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this blog post.
It was funny. Keep on posting!
foot pain and tingling
شنبه 10 تیر 1396 11:31 ب.ظ
Just what I was searching for, appreciate it for posting.
gallagherptohtxovrm.soup.io
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 12:42 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?
I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more safeguarded.
Do you have any recommendations?
Warner
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:49 ق.ظ
Hi there Dear, are you really visiting this web page
on a regular basis, if so then you will absolutely
take nice know-how.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر