تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - متن کامل قانون زمین شهری
دوشنبه 24 آبان 1395

متن کامل قانون زمین شهری

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :حقوقی ،

قانون زمین شهری

 
‌ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یكی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسكن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۲ - اراضی شهری زمینهائی است كه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهركها قرار گرفته است.

 

ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهائی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. ‌زمینهای مواتی كه علیرغم مقررات قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در ‌اختیار دولت میباشد.

 

ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهائی است كه سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

 

ماده ۵ - اراضی دایر زمینهائی است كه آنرا احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالك است زمینهای دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی كشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد. ‌

 

ماده ۶ - كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و ‌شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

 

تبصره - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی كه منتفی‌ میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده ۷ - كسانی كه طبق مدارك مالكیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازی در سراسر كشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی كه در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء كنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

 

تبصره - در مورد كسانی كه به تاریخ قبل از قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در ‌مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشكیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی كه تاكنون مهلتهای مذكور برای تشكیل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتیكه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی كه در آئیننامه اجرائی این قانون‌ تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.

 

ماده ۸ - كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد. ‌


ماده ۹ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و‌ دولتی در شهرهائی كه به پیوست این قانون بدلیل عدم تكافوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر ‌شهری تأمین نماید.
‌مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها را كه موضوع این قانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند.

 

الف - تفكیك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرحهای‌ ساختمان‌سازی مسكونی.

 

ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.

 

ج - حفاظت از میراث فرهنگی كشور.

 

تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالك یا مالكین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالك میتواند پس از‌عمران و آماده‌ سازی زمین نسبت به تفكیك و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نماید.

 

تبصره ۲ - مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ كه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر‌اینكه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی ‌از زمین مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكیك نمایند یا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینكه با اجازه و زیر نظر وزارت مسكن و شهرسازی ‌عمران نموده واگذار نماید.

 

تبصره ۳ - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته ‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفكیك و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌ مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد كه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد.

 

تبصره ۴ - واگذاری سهام مشاعی مالكین اراضی شهری به یكدیگر در یك یا چند قطعه زمین بنحوی كه سهم هر یك از مالكین پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

 

تبصره ۵ - شركتهای تعاونی مسكن كه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالك زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفكیك‌ محل وقوع زمین برای هر یك از اعضاء واجدالشرایط كه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت مسكن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.

 

تبصره ۶ - در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نامشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌ شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی ‌مالك سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت میباشد و ‌یا در صورت امكان زمین معوض واگذار میگردد.

 

تبصره ۷ - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهركهای‌ سراسر كشور با رعایت كلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملك نمایند.

 

تبصره ۸ - زمینهای دایری كه دولت یا شهرداریها در كلیه شهرها و شهركها نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

 

تبصره ۹ - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر كارشناس‌ رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.

 

تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجای اراضی تملك شده از اراضی كه در خارج از محدوده قانونی شهرها و ‌شهركها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملك شده برای امر كشاورزی به مالكین این قبیل اراضی واگذار نماید.

 

تبصره ۱۱ - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی كه در آن مجلس شورای اسلامی را‌ صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و ۸ آن در كلیه شهرها و ‌شهركهای سراسر كشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای كشور‌ سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.


ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ كلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانكها‌ و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی ‌قرار میگیرد.

 

تبصره ۱ - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی با‌ رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

تبصره ۲ - شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون ‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاك واقع در طرحهای مصوب شهری.

 

تبصره ۳ - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن ‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌ متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

 

تبصره ۴ - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذكور در حد نیاز اداری و‌ تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

 

ماده ۱۱ - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌ زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام كند.

 

تبصره ۱ - تطبیق نقشه‌های تفكیكی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداریها» به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است.

 

تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است.

 

تبصره ۳ - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌ بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفكیك و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و بصورتی اخذ میگردد كه از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.

 

تبصره ۴ - به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده میشود اماكن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسكونی را احداث و واگذار نماید.

 

تبصره ۵ - وزارت مسكن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهركها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت ‌به تشكیل شركتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشاركت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شركتها به پیشنهاد وزارت مذكور به ‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

ماده ۱۲ - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازی است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

 

تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به ‌تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.

 

تبصره ۲ - ملاك تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی كه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و ‌نهادها و كمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذكور خواهد بود.


منبع:

http://www.ejoo.ir/services/law/zamine-shahri3
http://merape.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:55 ق.ظ

Incredible many of wonderful material.
purchase once a day cialis how do cialis pills work tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis coupons comprar cialis 10 espa241a cialis for bph cost of cialis per pill buying cialis in colombia the best choice cialis woman
http://liagiry.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:04 ق.ظ

Superb tips. With thanks!
cialis tablets safe site to buy cialis online achat cialis en suisse cialis cipla best buy chinese cialis 50 mg buy cialis interactions for cialis only now cialis 20 mg cialis tablets cialis online deutschland
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 07:27 ب.ظ

Fantastic information. Cheers.
cialis generico lilly india cialis 100mg cost cialis lowest price cialis cuantos mg hay buying cialis on internet cialis pills price each cheap cialis low cost cialis 20mg wow cialis tadalafil 100mg ou trouver cialis sur le net
cialis stopped working
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:44 ب.ظ

Amazing stuff. Thanks a lot!
canada discount drugs cialis cialis dosage cialis e hiv rezeptfrei cialis apotheke buy cialis sample pack best generic drugs cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis daily dose generic low dose cialis blood pressure non 5 mg cialis generici
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:24 ب.ظ

Very good facts. Kudos.
cialis generico milano wow look it cialis mexico usa cialis online american pharmacy cialis cialis uk next day opinioni cialis generico cialis manufacturer coupon tadalafil generic cialis online nederland cialis 5 mg scheda tecnica
http://twinencream.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:52 ق.ظ

Beneficial content. Regards.
generic low dose cialis recommended site cialis kanada brand cialis generic acheter cialis meilleur pri best generic drugs cialis cialis preise schweiz recommended site cialis kanada cialis online holland buy original cialis bulk cialis
http://tionostwan.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:17 ق.ظ

With thanks, Plenty of knowledge.

cialis bula cialis generic cialis generique buy brand cialis cheap cialis generique 5 mg generic cialis tadalafil cialis dose 30mg buy cialis cheap 10 mg usa cialis online buy cialis online nz
http://flutrealfa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of content.

the best choice cialis woman buy cialis online cialis venta a domicilio cialis professional yohimbe generic cialis pro order a sample of cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg effetti collateral viagra or cialis cialis rckenschmerzen
http://capogod.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:41 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
generic cialis at walmart cialis purchasing cialis cuantos mg hay we like it cialis soft gel american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie how do cialis pills work viagra or cialis cialis price thailand wow cialis 20
http://ravepuss.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:45 ق.ظ

Kudos! Lots of forum posts.

only now cialis 20 mg cialis coupon interactions for cialis cialis therapie cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci wow look it cialis mexico estudios de cialis genricos cialis without a doctor's prescription comprar cialis navarr
http://ifmico.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:43 ب.ظ

Useful content. Thanks.
cialis sale online canada discount drugs cialis cialis reviews cialis 5 mg scheda tecnica acheter du cialis a geneve cialis online cipla cialis online buy generic cialis only best offers 100mg cialis cialis australian price
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 04:02 ق.ظ

You expressed that superbly.
cialis 30 day sample discount cialis cialis patentablauf in deutschland cheap cialis cialis italia gratis price cialis wal mart pharmacy cialis 100mg suppliers we recommend cialis info we recommend cialis best buy cialis usa cost
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:04 ب.ظ

With thanks. Numerous info!

generic cialis levitra tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico venta cialis en espaa acheter cialis kamagra look here cialis cheap canada buy cheap cialis in uk cialis bula cialis 30 day trial coupon miglior cialis generico
http://mesresec.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:25 ق.ظ

Many thanks, A lot of data.

we recommend cialis info free cialis ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg canadian discount cialis cialis herbs sialis callus tarif cialis france cialis generika
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:28 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific information!
cialis dosage amounts prezzo cialis a buon mercato cialis 10 doctissimo cialis super acti how much does a cialis cost get cheap cialis cialis venta a domicilio preis cialis 20mg schweiz cialis great britain cialis 5mg prix
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:03 ب.ظ

Cheers! Awesome stuff.
precios cialis peru we like it cialis price cheap cialis cialis 5mg billiger venta cialis en espaa the best site cialis tablets cialis lowest price cialis italia gratis import cialis only best offers 100mg cialis
buy viagra with royal mail without recipe
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

Hi there colleagues, its impressive post concerning cultureand entirely defined, keep it up all the time.
is there a better pills than viagra
شنبه 18 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

Quality articles is the important to attract the visitors to pay a quick visit the web site, that's what this website is providing.
buy cialis usa
جمعه 16 آذر 1397 02:14 ب.ظ

You explained it very well!
only here cialis pills brand cialis nl prix de cialis wow cialis tadalafil 100mg il cialis quanto costa buy cialis uk no prescription cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs sublingual cialis online brand cialis generic
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Thank you. Lots of data!

acquisto online cialis cialis professional from usa cialis per paypa buy cialis uk no prescription cialis name brand cheap cialis canada on line miglior cialis generico buy generic cialis dose size of cialis order a sample of cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:30 ب.ظ

You actually expressed that wonderfully.
cialis bula cialis pills boards buy cialis online cheapest the best choice cialis woman cialis dosage ou trouver cialis sur le net buy cialis uk no prescription cialis 5 mg effetti collateral buy original cialis precios de cialis generico
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Wow a good deal of very good info.
purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix cialis tadalafil sublingual cialis online enter site natural cialis cialis generico lilly rx cialis para comprar cialis kamagra levitra recommended site cialis kanada cialis generika
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ب.ظ

You said it perfectly.!
prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis vs levitra cialis 100mg suppliers cialis therapie cialis pills estudios de cialis genricos cialis name brand cheap cialis therapie chinese cialis 50 mg cialis canadian drugs
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Appreciate it. A lot of data!

cialis pills cialis generika cialis online nederland try it no rx cialis 40 mg cialis what if i take prezzo cialis a buon mercato compare prices cialis uk tadalafil 20mg i recommend cialis generico only now cialis for sale in us
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 09:42 ب.ظ

You actually mentioned that fantastically.
generico cialis mexico cialis uk next day we like it safe cheap cialis cialis pills price each cialis for daily use cialis ahumada cialis preise schweiz cialis daily dose generic purchase once a day cialis generic cialis tadalafil
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Tips well utilized!.
cialis kamagra levitra cialis lilly tadalafi when will generic cialis be available wow look it cialis mexico cialis y deporte buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis daily cialis generique ou trouver cialis sur le net
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 09:11 ب.ظ

Thank you! A good amount of content!

cialis coupons precios de cialis generico cialis rezeptfrei buying cialis overnight buy cialis cheap 10 mg bulk cialis when will generic cialis be available cialis 5 mg para diabeticos generic cialis with dapoxetine cost of cialis cvs
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Cheers! I enjoy it!
cialis 20 mg how does cialis work il cialis quanto costa cialis price thailand cialis 30 day sample callus cialis canada on line we recommend cialis best buy acquistare cialis internet cialis prezzo di mercato
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Many thanks. A lot of postings.

cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis meilleur pri miglior cialis generico generic cialis soft gels buy cialis online cialis dosage recommendations cialis 5 mg tadalafil 10 mg generic low dose cialis
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 08:12 ق.ظ

You suggested it superbly.
buy cheap cialis in uk get cheap cialis generic cialis soft gels cialis canadian drugs generic low dose cialis the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland cialis for bph low cost cialis 20mg prices for cialis 50mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30