تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - قانون دیه قسمت دوم
دوشنبه 24 آبان 1395

قانون دیه قسمت دوم

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :دیه ،

فصل نهم - دیه فك
ماده 415 - از بین بردن مجموع دو فك دیه كامل دارد و دیه هر كدام آنها پانصد دینار می باشد واز بین بردن مقداری از هر یك موجب دیه مساحت همان مقدار است ودیه از بین بردن یك فك بامقداری از فك دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فك دیگر خواهد بود .
ماده 416 - دیه فك مستقل از دیه دندان می باشد و اگرفك بادندان از بین برود دیه هر یك جداگانه محسوب می گردد .
ماده 417 - جنایتی كه موجب نقص فك شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - دیه دست و پا
ماده 418 - از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه كامل دارد و دیه هركدام از دستها نصف دیه كامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یك دست و دست دیگر را خلقتا" یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد .
ماده 419 - دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 - جریمه مالی بریدن كف دست ك خلقتا" بدون انگشت بوده ویا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظرحاكم تعیین می شود .
ماده 421 - دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای كف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - دیه دستی كه دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود ویا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود .
ماده 423 - كسی كه ازمچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو كه مصلحت بداندنزاع را خاتمه می دهد .
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه كامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه كامل است .
ماده 425 - دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شودو بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .
ماده 426 - دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است ودیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است .
ماده 427 - دیه فلج كردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 - احكام مذكور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم - دیه ناخن
ماده 429 - كندن ناخن بطوری كه دیگر نروید یا فاسدوسیاه بروید ده دینار واگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

فصل 430 - شكستن ستون فقرات دیه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود یا بعد از علاج به صورت كمان و خمیدگی درآید یا آنكه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزیش ادار گردد و نیز دیه جنایتی كه باعث خمیدگی پشت شود یا آنكه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه كامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شكستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یكصد دینار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شكستن دیه كامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه كامل منظور می گردد .

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع دیه كامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه كامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده 435 - قطع دو بیضه دفعتا" دیه كامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد .
تبصره - فرقی در حكم مذكور بین جوان و پیر و كودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 - دیه ورم كردن دو بیضه چهارصد دینار است واگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینارخواهد بود .

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده 437 - دیه هر یك از دنده هائی كه در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یك ازسایردنده ها ده دینار است .

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده 438 - شكستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه كامل داردوشكستن هركدام از آنها كه درمان نشود یا باعیب درمان شود نصف دیه كامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد .

فصل هفدهم - دیه نشیمن گاه

ماده 439 - شكستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه ای كه به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه كامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید كه در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختیار مجنی علیه نباشد .
ماده 441 - از بین بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دیه كامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .

فصل هیجدهم - دیه استخوانها

ماده 442 - دیه شكستن استخوان هر عضوی كه برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شكستن آن است و دیه كوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .

 

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

 

 

شماره 4771 3/5/1372

ریاست محترم دادگاه كیفری یك شعبه 2 اراك
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذكور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این كه استخوان به كلی ا زمفصل بیرون آمده باشد كه قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذكور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره 1423 22/10/1372
محضر مبارك دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت بركاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد كمیسیون یادشده كه متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداكردن استخوان از عضو بطوریكه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداكردن می باشد و نظر به اینكه اكثر متون فقهی و كل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فك العظم من العضو) وارده شده و تنها كتاب فارسی كه اینجانب تاكنون ملاحظه كردم كتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد كه در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است . همچنین عبارتی كه در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اكنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و كنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه كه عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد كه با اندك تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احكام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد . و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به كنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه كیفری یك شعبه 2 اراك ـ علی اصغر
 بیگدلی
ماده 443 - در جدا كردن استخوان از عضو بطوریكه آن عضوبی فائده گردد و ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهارپنجم دیه اصل جداكردن می باشد .

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده 444 - هر جنایتی كه موجب زوال عقل گردد دیه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بین بردن عقل یا كم كردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شكستن سریا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه كامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دونفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگندمقدم است .

فصل بیستم - دیه حس شنوائی
ماده 449 - از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه كامل و از بین بردن حس شنوائی یك گوش نصف دیه كامل دارد گرچه شنوائی یكی از آن دو قوی تر از دیگری باشد .
ماده 450 - هرگاه كسی فاقد حس شنوائی یكی از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدكه حس شنوائی بر نمی گردد یا دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند كه بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می كند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه كامل لازم است وهرگاه با بریدن یك گوش حس شنوائی بطور كلی از بین برود یك دیه كامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهی دهند كه شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده كه مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است .
ماده 453 - هرگاه كودكی كه زبان باز نكرده در اثر كرشدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محكوم می شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود2 دیه كامل دارد .
ماده 455 - اگر كسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد كرد .

فصل بیست ویكم - دیه بینائی
ماده 457 - از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه كامل دارد و از بین بردن بینائی یك چشم نصف دیه كامل دارد .
تبصره - فرقی در حكم مذكور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب كور و مانند آن نمی باشد .
ماده 458 - هرگاه با كندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شكستن سر ، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .
ماده 459 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینكه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینكه بگویند امید برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نكنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بكند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بینائی برگردد وشخص دیگری آن چشم را بكند ، برجانی اول فقط ارش لازم می باشد .
ماده 460 - هرگاه مجنی علیه مدعی شود كه بینائی هر دو چشم یا یك چشم او كم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شودودرصورتیكه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود .
ماده 461 - هرگاه مجنی علیه ادعا كند كه بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاكم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حكم صادر می كند .
تبصره - قسامه برای كوری دو چشم شش قسم و برای كوری یك چشم سه قسم و برای كم شدن بینائی به نسبت كم شدن آن می باشد اعم از اینكه مدعی به تنهایی قسم یاد كند یا با افراد دیگر.

فصل بیست ودوم - دیه حس بویائی

ماده 262 - از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه كامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یك مجری نصف دیه است و قاضی در مورداخیر قبل از صدورحكم باید به طرفین تكلیف صلح بنماید .
ماده 463 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه باآزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعی حكم می شود .
ماده 464 - هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود واگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد .

فصل بیست وسوم - دیه چشائی
ماده 466 - از بین بردن حس چشائی موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد .
ماده 468 - در صورتی كه حس چشائی برگردد ارش مسترد می شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعی حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بیست و چهارم - دیه صورت و گویایی
ماده 470 - از بین بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدایش را آشكار كند دیه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 - از بین بردن گویائی بطور كامل كه تتواند اصلا" سخن بگوید نیز دیه كامل دارد .
ماده 472 - در جنایتی كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنایتی كه باعث از بین رفت صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .

فصل بیست وپنجم - دیه زوال منافع

ماده 474 - جنایتی كه موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در كلیه ایام تا پایان هر روز دیه كامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در كلیه روزها تانیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد .
ج - در صورت دوام آن در كلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود
و بعدا" خوب شود جریمه آن با نظر حاكم تعیین می شود .
ماده 475 - اعمال ارتكابی زیر باعث ارش است -
الف - باعث از بین رفتن انزال شود .
ب - قدرت تولید مثل وبارداری را از بین ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بین ببرد .
ماده 476 - جنایتی كه باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور كامل شود دیه كامل دارد .
ماده 477 - در هر جنایتی كه موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب - لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود . دیه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه كلا" قطع شود دیه كامل دارد وهر گاه یك طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 - دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنكه خون جاری شود - یك شتر
2 - دامیه - خراشی كه از پوست بگذرد و مقدار اندكی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد كم یا زیاد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتی كه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لكن به پوست نازك روی استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتی كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روی استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتی كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روی استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملی كه استخوان رابشكند گرچه جراحتی را تولید نكرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتی كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتی كه به كیسه مغز برسد ثلث دیه كامل و
یا 33 شتر دیه دارد .
9 - دامغه - جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند غیر از ثلث دیه كام ارش بر او افزوده می گردد .
تبصره - دیه جراحات گوش و بینی ولب در حكم جراحات سرو صورت می باشد .
ماده 481 - هرگاه یكی از جراحتهای مذكور در بندهای 1تا 5
درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیكه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه كامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را كه در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی كه آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن می باشد .

فصل دوم - دیه جراحتی كه به درون بدن انسان وارد می شود

ماده 282 - دیه جراحتی كه به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است -
الف - جائفه - جراحتی كه با هر وسیله واز هر جهت به شكم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه كامل است .
ب - هرگاه وسیله ای از یك طرف بدن فرو رفته واز طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه كامل دارد .
تبصره - وسیله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - دیه جراحتی كه در اعضاء انسان فرو می رود .
ماده 483 - هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیكه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یكصد دینار و درصورتی كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم - دیه جنایتی كه باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود .
ماده 484 - دیه ضربتی كه در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است -
الف - سیاه شدن صورت بدون جراحت و شكستگی شش دینار0
ب - كبود شدن صورت سه دینار0
ج - سرخ شدن صورت یك دینار ونیم 0
د - در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت كبود شدن یك دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
تبصره 1 - فرقی در حكم مذكور بین زن و مرد و كوچك وبزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنكه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد .
تبصره 2 - جنایتی كه باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنایتی كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ ارش آن بر دیه كه قبلا" بیان شد افزوده می شود .
ماده 486 - دیه فلج كردن هر عضوی كه دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع كردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده 487 - دیه سقط جنین به ترتیب زیر است -
1 - دیه نطفه كه در رحم مستقر شده بیست دینار0
2 - دیه علقه كه خون بسته است چهل دینار0
3 - دیه مضعه كه بصورت گوشت درآمده است شصت دینار0
4 - دیه جنین در مرحله ای كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
5 - دیه جنین كه گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در آن پیدا نشده یكصد دینار.
تبصره - در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر وپسر نمی باشد .
6 - دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه كامل و اگر دختر باشد نصف دیه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه كامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر كشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای كه باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زنی جنین خود را سقط كند دیه آن را درهر مرحله ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنین در یك رحم باشند بعدد هر یك ازآنها دیه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .
ماده 492 - دیه سقط جنین در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد دیه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محكوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .

باب سیزدهم - دیه جنایتی كه بر مرده واقع می شود
ماده 494 - دیه جنایتی كه بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است -
الف - بریدن سر یكصد دینار0
ب - بریدن هر دو دست یا هر دوپا یكصد دینار و بریدن یك دست یا یك پا پنجاه دینار و بریدن یك انگشت از دست یا یك انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض - اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره - دیه مذكو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلكه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده 495 - در كلیه مواردی كه بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه كامله انسان و نوع و كیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعیین می شود .
ماده 496 - در این قانون مواردی از دیات كه دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه كامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده 497 - كلیه قوانینی كه با این قانون مغایر باشندملغی است .

منبع:

http://www.ejoo.ir/services/law/ghanoon-diye2http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:18 ب.ظ

Truly all kinds of terrific advice.
cialis coupon cialis 30 day trial coupon buy cialis cheap 10 mg generico cialis mexico generic cialis with dapoxetine cialis bula cialis patent expiration buy cialis online nz sialis cialis side effects
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

Perfectly spoken truly. !
warnings for cialis buying brand cialis online prix de cialis 5 mg cialis coupon printable deutschland cialis online venta de cialis canada link for you cialis price price cialis per pill wow look it cialis mexico the best site cialis tablets
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:38 ق.ظ

Really a good deal of valuable material.
we choice free trial of cialis cialis dosage we like it safe cheap cialis cialis e hiv buying brand cialis online cialis generic buy brand cialis cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis with dapoxetine cialis daily dose generic
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:33 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate this!
aarp recommended canadian pharmacies canada medications buy prescription drugs without prior prescription is trust pharmacy in canada legitimate northwest pharmacies in canada canada pharmacies pharmacy canada reviews canadian pharmacy online 24 pharmacy canada online prescriptions canada drug pharmacy
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:04 ق.ظ

You said it adequately..
cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato cialis 05 ou trouver cialis sur le net viagra or cialis buying cialis overnight cialis 30 day sample cialis generico in farmacia cialis flussig cialis arginine interactio
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:54 ب.ظ

Thanks! Good information!
wow look it cialis mexico cialis daily reviews tadalafil generic cialis generico en mexico cialis tablets for sale cialis preise schweiz the best choice cialis woman recommended site cialis kanada tadalafil 5mg cialis generico lilly
viabiovit.com/best-price-on-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:36 ق.ظ

With thanks. A lot of facts!

viagra uk prescription buy viagra online uk viagra pharmacy viagra cheap viagra buy cheap viagra no prescription buy sildenafil tablets online where to buy viagra safely online how to buy viagra on line purchase viagra online uk cheap viagra online online viagra buy
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:50 ب.ظ

Thank you, Terrific stuff.
ou acheter du cialis pas cher the best choice cialis woman cialis side effects dangers cialis purchasing cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia cialis daily reviews cialis preise schweiz cialis generika in deutschland kaufen cialis uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:49 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
online prescriptions cialis cialis en mexico precio cialis 5 mg buy look here cialis cheap canada cialis with 2 days delivery non 5 mg cialis generici cialis rezeptfrei cialis online deutschland cialis vs viagra cialis pills price each
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:24 ب.ظ

Amazing a lot of good information.
cialis coupons canadian drugs generic cialis cialis 20mg preis cf cialis from canada ou trouver cialis sur le net rx cialis para comprar cialis great britain cialis generic tadalafil buy usa cialis online cialis rezeptfrei sterreich
Tadalafil 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:34 ق.ظ

Thanks, I like this.
is it safe to buy viagra online where can i buy viagra online safely viagra buy online where can i buy real viagra online viagra to buy rx online viagra cheapest place to buy viagra online how can i get viagra online generic viagra order how to buy generic viagra online
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:47 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
we choice free trial of cialis usa cialis online generic cialis pro cialis rezeptfrei cialis bula cialis generico online buy generic cialis 5 mg cialis coupon printable cialis online holland legalidad de comprar cialis
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:01 ق.ظ

You made your point extremely nicely..
cialis daily new zealand no prescription cialis cheap when will generic cialis be available canadian discount cialis when can i take another cialis cialis en mexico precio cialis manufacturer coupon acheter cialis meilleur pri preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:25 ق.ظ

Cheers. I like it!
estudios de cialis genricos opinioni cialis generico cialis 5 mg cialis great britain cialis side effects cheap cialis cialis online napol acheter du cialis a geneve where to buy cialis in ontario only best offers cialis use
candy crush saga hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:33 ب.ظ
چیزی که من متوجه نمی شوم این است که در واقع شما چقدر دوست داشتنی هستید
از شما ممکن است اکنون باشد شما خیلی هوشمند هستید بنابراین شما در مورد این موضوع به طور قابل توجهی می دانید، به نظر من تولید آن را تصور کنید
از زوایای متنوع متعدد. مردان و زنان شبیه به آن نیستند مگر اینکه چیزی باشد
انجام با بانوی دل شکسته! مواد شخصی شما عالی است.

همیشه مراقب آن باشید!
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 06:16 ب.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment
(it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer
but I'm still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
I'd definitely appreciate it.
How can you get taller in a week?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:04 ق.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just
your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
But imagine if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and videos, this site
could undeniably be one of the very best in its
field. Very good blog!
Can you get taller with yoga?
شنبه 14 مرداد 1396 12:51 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!
janedeane.snack.ws
جمعه 13 مرداد 1396 02:28 ب.ظ
This is very fascinating, You're an overly professional blogger.
I've joined your feed and stay up for seeking more of your wonderful post.
Additionally, I've shared your website in my social networks
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:39 ب.ظ
Hi to every one, the contents present at this site are truly remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر