تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - قانون نظام وظیفه(1)
چهارشنبه 26 آبان 1395

قانون نظام وظیفه(1)

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :حقوقی ،

وزارت كشور
قانون خدمت وظیفه عمومی كه درجلسه روزیكشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی

فصل اول -كلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه كلیه اتباع ذكور دولت جمهوری اسلامی ایران مكلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف كرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امكانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت كلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاری نیروهای مسلح آموزشهائی را كه زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذكور ایرانی از اول فروردین ماه سالی كه طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفكل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری كه بعدابه عمل آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیكه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشكی مندرج در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،طبق نظر شورای پزشكی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای كلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیكه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممكن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است كه از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-كلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمول مزبوردرهریك ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی آنهاتوسط ستادمشترك ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریك ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره به وسیله كمیسیونی انجام خواهدشدكه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشكیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل كادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی بهداشتی ودرمانی بارعایت كامل موازین عدل اسلامی در حدی كه به آمادگی رزمی آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذكور درآن قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراكزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذكوردران قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تكنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تكنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.

ماده 9-دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهدوانجام 10سال خدمت دراین شركت پس ازطی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی درنیروی دریائی وبر روی عرشه ناوهای نیروی دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود.
ماده 10-انجام امورزیردرموردمشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرك دال بررسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشدوفتوكپی مدارك ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشكله میباشد.
الف -شركت درآزمایشات رانندگی واخذگواهینامه .
ب -دریافت هرگونه وام و كمكهای كشاورزی و صنعتی و دامداری و مسكن از طریق وزارتخانه هاو موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج -كاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایرشوراها و انجمنهای قانونی .
د-تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتراز وزارتخانه مربوطه .
ه -صدورپروانه كسب و اجازه اشتغال و عضویت درشركتهای تعاونی .
و-ثبت هرگونه نقل وانتقال غیرقهری اموال بطورمستقیم وغیرمستقیم دردفاتراسنادرسمی .
ز-دریافت مستمری از سازمانهای دولتی ووابسته ونهادهای قانونی .
ح -استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزدوخریدخدمت )دروزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ونهادهای قانونی و شركتهای دولتی .
تبصره 1-درمواردی كه ضرورت یا حرج ایجاب كندكه معاملات مشمول ثبت گردد،ماننداموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زبان مالی برشركاء دیگر گردد،ثبت اموال مشمول بلامانع است .تشخیص موضوع به عهده محاكم صالحه است .
تبصره 2-سایراموری كه دردیگرقوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد،به قوت خودباقی است .
ماده 11-درزمان جنگ وبسیج همگانی درصورت لزوم كسانی كه به علتی درزمان صلح ازمعافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند،نیزبه خدمت احضارو ازحقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهندنمود.
ماده 12-كارگران ومستخدمین موسسات دولتی ونهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت كه خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام میدهندپس از پایان خدمت مجددابه كار اولیه خوداشتغال خواهند یافت و كارفرمایا مسئولین مربوطه مكلفندآنان را به كار اولیه خودبگمارند.
تبصره 1-درموردموسسات خصوصی كارفرمایا مسئولین مربوطه درصورتی مكلفندآنان را به كار اولیه خودبگمارندكه درقرارداداستخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2-آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین كشورو كار و اموراجتماعی و سازمان اموراداری واستخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 13-مشمولانی كه باطی دوره دانشكده هاوآموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت دركادرثابت استخدام شوندمدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشدواگرمدت تحصیل ازدو سال كمترباشد ازدوره خدمت آنان به نسبت كسری خدمت تا دوسال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره 1-آن عده از محصلین مراكز آموزشی كادرثابت نیروهای نظامی و انتظامی كه قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش (در مورد كمیته و سپاه )مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهندداد.درصورتی كه محصلین بعلت بیماری یا عدم صلاحیتی كه ناشی از اعمال ارادی آنان نباشدبركنار گردندمدت تحصیل جزءخدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهدشد.
تبصره 2-افسران و همافرمان و درجه داران كادرثابت و اعضاءثابت سپاه پاسداران و كمیته انقلاب اسلامی درصورتی كه بموجب مقررات استخدامی مربوطه خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درموردكمیته یا سپاه ) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شدو اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردندو مدت خدمت آنان از دوسال كمتر باشدبقیه خدمت دوره ضرورت راتا دوسال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 14-مشمولانی كه بعنوان كارمند رسمی با تعهد 9 سال خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوندپس از انجام نعهدمزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.مدت تعهدكزبوردر نقاط بدآب و هوا6سال میباشد در صورتی كه كاركندان فوق الذكر از گروه پزشكی و فنی كه دارای مدرك فوق دیپلم به بالا در این دو رشته میباشند مدتهای فوق به ترتیب 6سال و 4سال خواهد بود.
تبصره 1-ان عده از كارمندان فوق كه به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یكی از وزارتخانه هایاسازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یانهادهای قانونی منتقل شوند،بقیه مدت تعهدخودرا درسازمان جدید انجام خواهدداد.
تبصره 2-سازمانهای استخدام كننده كارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهدبه كارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند.
تبصره 3-كارمندان فوق كه قبل از انجام خدمت موردتعهدبنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خود از خدمت بركنار شوند،در صورتیكه مدت خدمت انان در نقاط عادی و بدآب وعواو حداقل به ترتیب به 5سال و 3سال بالغ گردد،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.و چنانچه كمتراز مدتهای مذكور خدمت نموده باشندبه ازاء هر یكسال كسری 4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد.
و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل از كارمندان كمتراز4ماه نخواهد بود.
ماده 15-سربازان وظیفه ای كه حین انجام خدمت دوره ضرورت داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد5 سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیازنیروهای نظامی وانتظامی استخدام گردند،تادو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهدبه منزله خدمت دوره ضروت محسوب خواهد شدو در صورتی كه قبل از خاتمه تعهدبه هر علت از خدمت مستعفی و یا بركنار گردند،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشندبدون احتساب مدت تعهدانجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابرقانون انجام خواهند داد.
ماده 16-كلیه مشمولانی كه وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آئیننامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )سوگند وفاداری یادخواهندكرد
فصل دوم -احضاربرای دوره ضرورت
ماده 17-درمواقع ضروری ممكن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورایعالی دفاع و فرمان فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مقام رهبری )مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال بخدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند كه در صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره های احتیاط و ذخیره كسر میشود.
ماده 18-به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یكسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالیكه مشمولان در ان سال واردسن 19 سالگی میشوند رسیدگی خواهد شد.
ماده 19-كسانیكه به سن 19سالگی میرسند پس از انتشار آگهی احضار موظفندبرای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایندو در صورتیكه در خارج از محل تولداقامت داشته باشندمیتوانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه كنند.
مشمولان مقیم خارج از كشورباید به نمایندگی كنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسامی ایران در كشور محل اقامت خود ودرصورت نبودن آن به نزدیكترین نمایندگی كنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه كنند.
ماده 20-اداره ثبت احوال هر محل مكلف است صورت اسامی متولدین ذكورشهرستان یا بخشهای حوزه ماموریت خود را كه در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،بطور تفكیك در 4 نسخه تهیه وتا اول آذر ماه سال به مراجعی كه برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم كند.
فصل سوم -رسیدگی
ماده 21-حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی كه در هر یك از مراكز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل میباشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1-رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری كل در امر وظیفه عمومی بوده بنا به پیشنهادفرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر كشور تعیین میگردد. تبصره 2-رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است كلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اطلاعیه هایی را كه به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی كه با شركت نمایندگان وزارت كشور،ستاد،مشترك ستادمركزی سپاه و دادیار به نمایندگی دیوانعالی كشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشكیل میشود،هماهنگ نماید.
ماده 22-نمایندگان كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود میباشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی كرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.
ماده 23-مشمولانی كه برای تحصیل به خارج از كشور مسافرت میكنند پس از ترك تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی كه پس ازاحضار بخدمت طبق آئیننامه اجرائی این قانون بطور موقت به خارج ازكشور مسافرت میكنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل كشورمعرفی كنند.
ماده 24-به وضع مشمولانی كه اداعای تكفل نماینددر مراكزشهرستانها و بخشها توسط هیاتی مركب از اشخاص زیر رسیدگی میشود. الف -بخشدار محل یا نماینده او.
ب -رئی سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج -نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسراو وجوددادگاه صلح ،نماینده دادگاه .
ه -یكنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه .
ماده 25-در صورتیكه مشمول یا افرادی از بستگان او كه مدعی كفالت مشمول نسبت به خود هستندادعا نمایند كه حقی از آنان تضییع شده است همچنین هر یك از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه عمومی میتوانند باذكر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند وپرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظرمطرح ورای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است . اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد
ماده 26-هیات رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراكز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شركت اشخاص زیرتشكیل میشود.
الف -فرماندار یا معاون او.
ب -در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،در هنگها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آنها.
ج -فرمانده سپاه شهرستان یا یكی از دادیاران .
فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی .
ه -یك نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه . ماده 27-در مورد موارد24و26تشكیل جلسات با دو سوم اعضاء وتصویب با اكثریت مطلق آراءاعضاء خواهد بود.
ماده 28-در صورتیكه حداكثرظرف مدت 5سال از تاریخ صدور رای هیات تجدید نظر معلوم شودكه نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق بااصول وقوانین جاری نبوده اهمیت آن به حدی باشدكه در وضع مشمول موثر باشدپرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یكی ازهیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظراین هیات قطعی ولازم الاجراء است .
ماده 29-در صورتیكه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یكی از كسان تحت تكفل او ادعای كفالت كند فرماندهان و روسای مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه های وظیفه عمومی یاگروههای اعزام كننده مشارالیه اعلام دارندكه در اسرع وقت وضع مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 30-به اداعای كفالت مشمولانی رسیدگی میشودكه غیبت نداشته باشندمگر اینكه كفالت مشمولانی رسیدگی میشودكه غیبت نداشته باشند مگر اینكه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط كفالت استفاده خواهند كرد.(با در نظر گرفتن 55).
تبصره -رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیكه دلائل و مدارك مثبته ای مبنی برمعافیت از خدمت در پرونده موجودباشد میتواندبرای یك دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
مبحث چهارم -معافیتها
بخش اول -معافیت تحصیلی
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای كه ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه كامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیكه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 32-طلاب علوم دینی كه قبل از رسیدن به سن مشمولیت ویااعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویانماینده رسمی آن در شهرستانها به تحصیل شتغال ورزند تحصیل میتوانند از مزایای ماده 31قانون استفاده كنند.ارزشیابی میزان تحصیل باشورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره - مشمولان دیپلمه كه دوره سطح و یا حداقل 6سال دوره خارج را گذرانده باشنمد به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دكترخواهند بودو چنانچه بدون دیپلم دوره های مذكور را گذرانده باشندهمانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشندو در هر صورت طلابی كه بدرجه اجتهادنایل گردند همانند مشمولین دكترا میباشند.
ماده 33-صدور كارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موكول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقالات صالحه بوده و مدت اعتبار ان یكسال تمام است .
ماده 34-دانش لاموزان و هنر جویان ودانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترك تحصیل با اخراج و یا فراغ از تحصیل بایدبرای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی كنند.
مقامات مكلفند اسامی این قبیل مشمولان را با ذكر مشخصات كامل و بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره 1-مشمولانی كه با داشتن تحصیلی در خارج از كشورتحصیل میكنند پس از ترك تحصیل یا فراغ از تحصیل موظفند حداكثر ظرف یكسال خود را به سازمانهای وظیفه عمومی مربوط در داخل كشور معرفی كنند.
تبصره 2-مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارك ظرف دو ماه تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام كنند.
ماده 35-مشمولان دیپلمه كه با داشتن برگ اماده به خدمت یا برگ معافیت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یكی از دانشگاههایا موسسات آموزش عالی داخل كشور قبول شده تا زمانی كه به تحصیل اشتغال دارند،می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمشروط به اینكه دارای غیب غیر موجه نباشند -این عافیت فقط برای یكبار داده خواهد شد.
و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حائز شروط اشتغال به تحصیل درخارج از كشورباشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد وزارت فرهنگ واموزش عالی باشد میتوانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از كشورمسافرت كنند.

منبع:

http://www.ejoo.ir/services/law/ghanoon-vazife
choc
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:39 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the image of a user in his/her mind that how
a user can understand it. So that's why this piece of writing is perfect.

Thanks!
How can you get taller in a week?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 10:29 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something which I think I would
never understand. It seems too complex and very broad for me.
I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
How you can increase your height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:44 ب.ظ
Good day! This is my first comment here so I
just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy
reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same
subjects? Appreciate it!
http://silvathrdiochon.exteen.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 05:57 ق.ظ
Outstanding quest there. What occurred after? Good luck!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:33 ق.ظ
We absolutely love your blog and find a lot of your post's to be what precisely I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn't
mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here.
Again, awesome web site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر