تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - نکاتی در مورد ارث
یکشنبه 16 اسفند 1394

نکاتی در مورد ارث

   نوشته شده توسط: کیومرث پرندین    نوع مطلب :حقوقی ،علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این  تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث  در حقوق  مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند 2 –  در مورد افرادی که غایب مفقود الاثر هستند ما ترک آنها بعد از اثبات فوت آنها میان وراث تقسیم می شود . و ماده  قانون مدنی در این خصوص بیان می کند : اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگربعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاٌ چنین شخصی نمی ماند و در مورتاریخ غایب مفقود الاثر در ماده 1011 در این قانون چنین آمده :

غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته  و از او هیچ خبری نباشد . و در مورد اینکه  شخصی مدتهای مدیدی غایب باشد قانون مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، چنانجه مطابق ماده 1020 این قانون در بند 1 وقتی ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته باشد . و بند 2 : وقتی  یک نفر به عنوانی از عناوین جز قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام ازتاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم محسوب می شود .بند 3 : در مورد سفرهای دریایی که شخص در حین سفر مفقود شده باشد قانون مدنی مشعر است: وقتی یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن سفر تلف شده است و سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بون آنکه از مسافر خبری برسد ودر ماده 1021 قانون مدنی در مورد سفر های دریایی و چگونگی احتساب زمان مبداء چنین بیان نموده است : …………. که اگر با انقضای مدتهای ( یعنی سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد ) که مبداء آن روز حرکت کشتی محسوب می شود، کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد  به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود.

و این مدتها در بند الف ماده 1021 قانون مدنی عنوان شده:

الف- برای مسافرت در دریای خزر و داخل خلیج فارس 1سال

ب- برای مسافرت در دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ و ردیای مدیترانه و دریای سیا و دریای آزوف 2 سال

ج-برای مسافرت در سایر آنها 3 سال

 قانون مدنی برای سایر موارد مفقودی و مسافر در حین سفر هوایی نیز تعیین تکلیف نموده است.

و در ماده 11022 اشعار دارد: اگر کسی به غیر از موارد بالا که گفته شد (در ماده 1020)

دچار خطر مرگ کشته و مفقود شده و یا در هواپیما بوده و هواپیما مفقود شده باشد،‌ وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که 5 سال از تاریخ دچار شدن به خاطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از زنده بودن او رسیده باشد.

در مورد حکم موت فرضی:معمولاً اشخاصی که مدعی هستند که فردی مفقودالاثر است و برای دارایی وی بایستی تعیین تکلیف نماید بایستی از طریق محاکم حقوقی اقامه دعوایی نمایند و از محکمه درخواست صدور حکم موت فرض نمایند.

و ماده 1023 قانون مدنی تأیید کرده در مورد مواد 1020و1021و1022 دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه یا مجله های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی که هر کدام از این اطلاعیه ها به فاصله یک ماده منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت نمایند که اگر خبر دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هرگاه به مدت یکسال از تاریخ اولین آگهی اعلان بگذرد و زنده بودن فرد غایب ثابت نشود در این صورت دادگاه حکم مدت فرضی او را صادر می کند.

اگر در شرایطی افرادی در یک حادثه با هم تلف شوند فرض بر آن است که همه آنها در یک آن واحد مرده اند.(ماده 1024قانون مدنی) و در این خصوص در مورد وضعیت ارثیه آنها و چگونگی تقسیم بین وراث، قانون مدنی در ماده 873 میگوید: اگر تاریخ مرگ اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مثلاً (پدرو پسر مرده باشند) مجهول باشد. و تقدم وتأخر هیچ یک از آنها معلوم نباشد (یعنی مشخص نشد که چه کسی زودتر نفس آخر را کشیده) اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر اینکه مرگ آنها سبب غرق شدن در دریا و آوار باشد (غرق یا هدم) که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. و در ماده 874 قانون مدنی صورت دیگری از اینگونه مرگها را چنین تعیین تکلیف کرده است اگر اشخاص که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و تاریخ مرگ یکی از آنها معلوم و تاریخ مرگ دیگری (از جمعیت تقدم و تأخر) مجهول باشد فقط آن که تاریخ نوشتن مجهول است از آن دیگری می برد.

قانون مدنی در ماده 876 گفت با شک در حیات جین ولادت، حکم وراثت نمی شود. یعنی زنی که همسرش فوت کرده و علائمی از باردار شدن در خود حس کند ولی بعد به یقین نرسد که نطفه ای منعقد شده یا نه و بعد آثاری از بارداری نباشد می تواند ادعا کند که دارای فرزندی در زمان حیات همسر متوفایش بود و سقط شد و ادعی ارثیه برای وی نماید و در ماده 875 تأیید کرده است. شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است.

در مورد اینکه همسر متوفی از زنی که باردار باشد و همسرش فوت نماید قانون مدنی در ماده 878 در مورد چگونگی تقسیم ترکه تأیید کرده است.

اگر این نوزاد زنده دنیا بیاید و مانع ارث بردن بعضی وراث باشد تا زمانی که دنیا نیامده ما ترک تقسیم نمی شود. مانند اینکه متوفی به جز این جنین فرزند دیگری نداشته باشد. که اگر این چنین (حمل) زنده دنیا بیاید مادر جنین ( یعنی زن متوفی یک هشتم ارث می برد. ولی اگر جنین زنده دنیا نیاید (زن متوفی از همسرش یک چارم ارث می برد.

نتیجه: به طور کلی شرط وراثت در ماده 875 قانون مدنی: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر محلی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه اوحین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود.

اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد( مانند این که نوزادی دنیا بیاید یک گریه کند که حاکی از زنده بودن وی باشد و بلافاصله بعد بمیرد این نوزاد از پدری که قبلاً از تولدش مرده است ارث می برد و ارثیه وی بین وراثش تقسیم می شود.

نکته شایان توجه این است اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند (مستند ماده 880 قانون مدنی)

و صور چگونگی قتل کردن را بدین گونه گفته : چه شخصاً مورث را بکشد چه شریک جرم قتل باشد و مسبب عمدی قتل مورث باشد، ارث نمی برد و به قول ماده 880 قانون مدنی:قتل از موانع ارث است.

ولی اگر شخصی در حالت حمله پدرش که قصد کشتن او را دارد در مقابل پدر دفاع کند و پدر در حالت دفاع کردن او (پدرش بمیرد) در این صورت آن فرد ارث از پدر می برد. و یا اینکه فردی به حکم قانون بایستی پدر خودر را بکشد در این دو مورد شخص

که قاتل از مقتول ارث می برد. (مستند ماده 881 قانون مدنی اصلاخی (14/8/1370

نکته:اگر کسی کافر شود از مورث مسلمان فرد ارث نمی برد مستند 881 مکرر قانون مدنی (الحاقی 14/8/1370

البته اقوام و فرزندان قاتل از مقتول ارث می بند چنانچه در ماده 885 قانون مدنی مثالی زنده و …………….

بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث دیگری  باعث حرمان آنان نشود.

نکته: در صورتی که شخصی بمیرد و هیچ ورثه ای نداشته باشد یعنی نه پدر نه مادر نه خواهر نه خاله نه عمو نه دایی نه عمه و نه فرزندان آنها ………………. در این صورت تک و تنها باشد وقتی بمیرد اموال او به دولت می رسد

چنانچه در ماده 866 قانون مدنی عنوان کرده: در صورت نبودن وراث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

نکته: در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند.

حال اگر میت بعد از مرگش اموالی داشته باشند.

نکته: اگر ورثه میت قبل از اینکه دیون او را بپردازند ماترک را بفروشند و یا معامله کنند این معاملات غلط است و طلبکاران می توانند آن معامله را بر هم زنند

(و ماده 871 قانون مدنی هرگاه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان (طلبکاران) می توانند آن را بر هم زنند.


http://www.shamslawyers.com/blog/category/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 08:12 ب.ظ

This is nicely expressed. !
sialis acheter du cialis a geneve cialis cuantos mg hay legalidad de comprar cialis viagra cialis levitra free cialis cialis 30 day trial coupon cialis free trial cialis cost import cialis
generic cialis for order
یکشنبه 2 تیر 1398 05:08 ق.ظ

This is nicely put! !
sialis cialis 05 calis buy name brand cialis on line estudios de cialis genricos we like it cialis soft gel 5 mg cialis coupon printable look here cialis order on line cialis pills in singapore cialis lowest price
http://weiwolta.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:22 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cheap cialis buying cialis in colombia prices on cialis 10 mg cialis 5 mg effetti collateral buy cialis cheap 10 mg effetti del cialis cialis 50 mg soft tab prezzo cialis a buon mercato cialis name brand cheap buy cialis
buying cialis online from canada
جمعه 31 خرداد 1398 08:26 ب.ظ

Wonderful info. Thanks.
cialis taglich cialis cipla best buy the best site cialis tablets cialis from canada sublingual cialis online cialis price thailand cialis sicuro in linea buy cheap cialis in uk cialis prezzo in linea basso enter site 20 mg cialis cost
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

Many thanks! Useful stuff!
click here cialis daily uk cialis tablets for sale cialis generico postepay we recommend cheapest cialis cialis 10 doctissimo cialis for sale only now cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take buy cialis online nz cialis efficacit
http://cobbveti.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:32 ق.ظ

Superb facts. Many thanks!
cialis italia gratis acquistare cialis internet buy cialis cheap 10 mg cialis patent expiration 200 cialis coupon cialis dosage amounts only best offers 100mg cialis fast cialis online acquisto online cialis cialis side effects
http://lingnachle.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:38 ب.ظ

Cheers. Ample stuff.

we choice free trial of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg uk tadalafil cialis manufacturer coupon cialis ahumada
http://wayningco.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:39 ق.ظ

You stated that terrifically!
cialis pills price each acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve cialis 20mg preis cf tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico effetti del cialis cialis pills boards buy cialis online purchasing cialis on the internet
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:53 ق.ظ

You actually expressed it exceptionally well.
cialis online holland cialis 30 day sample cialis daily dose generic fast cialis online cialis online venta de cialis canada generic for cialis cialis generico in farmacia cialis et insomni if a woman takes a mans cialis
http://itbutent.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:24 ق.ظ

Cheers! Lots of posts.

where do you buy cialis cialis professional from usa prices on cialis 10 mg cost of cialis per pill cialis qualitat tadalafil prescription doctor cialis cialis dosage recommendations 40 mg cialis what if i take when will generic cialis be available
http://cesjima.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:24 ق.ظ

Appreciate it, Lots of info!

cialis sans ordonnance american pharmacy cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis professional from usa does cialis cause gout where do you buy cialis cialis free trial enter site very cheap cialis cialis mit grapefruitsaft dosagem ideal cialis
we choice free trial of cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:57 ب.ظ

Amazing content. Kudos!
cialis farmacias guadalajara cialis soft tabs for sale cialis 05 link for you cialis price we like it cialis price cialis side effects tadalafil tablets prescription doctor cialis acheter du cialis a geneve cialis per paypa
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:35 ق.ظ

You mentioned this adequately.
generic cialis review uk costo in farmacia cialis dosagem ideal cialis cialis official site online cialis cialis generic tadalafil buy india cialis 100mg cost cialis australian price how to buy cialis online usa prices for cialis 50mg
http://crevormar.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:26 ب.ظ

Perfectly spoken without a doubt. !
american pharmacy cialis cialis rckenschmerzen look here cialis order on line cialis 5 mg generic cialis with dapoxetine generic cialis review uk cialis dosage safe site to buy cialis online i recommend cialis generico buy generic cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:21 ب.ظ

You revealed that effectively!
cialis super kamagra cost of cialis per pill only now cialis 20 mg tadalafilo overnight cialis tadalafil ou acheter du cialis pas cher free generic cialis cheap cialis cialis dosage recommendations rezeptfrei cialis apotheke
is watermelon better than viagra
شنبه 18 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

It's really a cool and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:04 ق.ظ

You've made your point!
comprar cialis navarr cialis super kamagra tadalafil tablets cialis generico achat cialis en europe how to purchase cialis on line where to buy cialis in ontario we choice cialis pfizer india cialis generika in deutschland kaufen cialis 20mg
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:51 ب.ظ

Amazing all kinds of awesome info!
online pharmacies tech school aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale usa canada online pharmacies medication buy viagrow canadian medications online canadian pharmaceuticals nafta drugstore online shopping reviews trusted pharmacy canada viagra canadiense
buy cialis usa
جمعه 16 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Kudos. I appreciate this.
viagra or cialis acquisto online cialis cialis arginine interactio cialis sale online what is cialis generic cialis 20mg tablets cialis prices in england order cialis from india generic cialis 20mg tablets cialis australia org
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Incredible all kinds of amazing data.
buying cialis on internet cialis pills boards how does cialis work does cialis cause gout cialis 20 mg best price dosagem ideal cialis when will generic cialis be available cialis per paypa ou acheter du cialis pas cher cialis arginine interactio
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:09 ب.ظ

You suggested that very well!
get cheap cialis cialis 20 mg best price purchasing cialis on the internet cialis online look here cialis cheap canada cialis farmacias guadalajara achat cialis en europe buy cialis online cheapest cialis therapie cialis in sconto
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:53 ق.ظ

Good info. Many thanks!
cialis generico online generic cialis levitra cialis 20mg cialis canada on line only best offers cialis use canadian cialis cialis dosage recommendations generic cialis in vietnam cialis pills in singapore cialis efficacit
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:47 ب.ظ

Great stuff. Thank you.
cialis en 24 hora cialis 5 mg buy we choice free trial of cialis ou trouver cialis sur le net cialis generico milano cialis from canada brand cialis nl cialis vs viagra purchase once a day cialis cialis 5mg billiger
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:27 ق.ظ

Awesome information. Thank you.
cialis kaufen trusted tabled cialis softabs cialis daily reviews recommended site cialis kanada cialis billig il cialis quanto costa cialis billig cialis patentablauf in deutschland click now cialis from canada cialis qualitat
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:22 ب.ظ

Amazing a good deal of good facts.
cialis usa cost cialis bula best generic drugs cialis generic cialis 20mg tablets low cost cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis online deutschland opinioni cialis generico precios cialis peru sublingual cialis online
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:09 ق.ظ

This is nicely put. .
tadalafilo canadian drugs generic cialis free cialis cialis para que sirve cialis dosage recommendations cialis diario compra buying brand cialis online tadalafil 10 mg tadalafil 20mg comprar cialis navarr
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 04:47 ب.ظ

Cheers! I appreciate it!
chinese cialis 50 mg cost of cialis cvs discount cialis dosagem ideal cialis cialis 30 day trial coupon female cialis no prescription cialis usa cost only here cialis pills cialis uk the best site cialis tablets
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 04:45 ق.ظ

Thanks, Lots of tips.

cialis online nederland cialis super kamagra cialis generisches kanada cialis bula wow look it cialis mexico order cialis from india usa cialis online callus import cialis tadalafil 20mg
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:21 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis online deutschland cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis pills boards online prescriptions cialis how much does a cialis cost cialis generic availability estudios de cialis genricos cuanto cuesta cialis yaho how to purchase cialis on line
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis for sale south africa cialis canadian drugs american pharmacy cialis generic for cialis cialis alternative cialis mit grapefruitsaft cialis generic availability overnight cialis tadalafil side effects of cialis cialis patent expiration
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30